http://images.neobux.com/imagens/banner1.gif القیاس!!! - آزیتا خوشگله
دیروز


استقلال نداشتیم نان داشتیم


آزادی نداشتیم نان داشتیم


جمهوری اسلامی نداشتیم
.
.
.


دیروز


استقلال نداشتیم نان داشتیم


آزادی نداشتیم نان داشتیم


جمهوری اسلامی نداشتیم نان داشتیم


مجلس مردمی نداشتیم نان داشتیم


دولت مردمی نداشتیم نان داشتیم


انرژی هسته ای نداشتیم نان داشتیم


کاوشگر یک نداشتیم نان داشتیم


پرتاب ماهواره نداشتیم نان داشتیم


..................... ...........

..................... ...........

.................... ...........اما امروز


استقلال داریم نان نداریم


آزادی داریم نان نداریم


جمهوری اسلامی داریم نان نداریم


مجلس مردمی داریم نان نداریم


دولت مردمی داریم نان نداریم


انرژی هسته ای داریم نان نداریم


کاوشگر یک داریم نان نداریم


پرتاب ماهواره داریم نان نداریم


................... ..........

................... ..........

................... ..........


البته نان را که مطمئنم نداریم، اما داریم ها را من نمی گویم؛ فی عهده الراویخدایا چنان کـن سـرانجام کـار


که گیرم بیایـد دو پرسی نـاهـارتـوانــا بـود هــرکـــه دارا بــود


دلار است کـامـروز کـارا بــودکه دارا امیـر است و دانـا اسیــر


اسیر اسـت قانع بـه نـان و پنـیــربـنـی آدم اعضای هـم مـی درنـد


عـلانــیـه امـوال هـم مـی بـرنــدچوعضوی به درد آورد روزگــار


جراحت فـزونــش کـنـد از هـزارنگیـرد کسـی دست درویش پیـر


به وامانده نبود کـسـی دسـتگیــرزِگـردن فــرازان ســرمــایـــه دار


نــباشد کسـی کـاو بر آرد دمــارمـکیــدنـد خــون نــود را دَهــی


گشودند این دَه بــه قدرت رَهــینه خوفی زِ خالق نه ترسی زِخـلـق


رساندند ما را نفس هــا بــه حلـقچنین گفت سعدی به زیدی همی


بــه زخم خــلایـق بِـنِــه مرحـمیتـو کَـز مـحنت دیگران بی غـمی


چه گویم؟ زبان بسته بهتـر، دمـیمگر تا که منجـی زِ ره در رسـد


کـه عمر ستمکارگان سـر رسـد